1. പരിവ്രാട്ട്

    1. നാ.
    2. പരിവ്രാജകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക