1. പരിവർജനം

    1. നാ.
    2. കൊല
    3. ഉപേക്ഷിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക