1. പരിവർജ്യചതുഷ്ടയം

    1. നാ.
    2. ഒഴിവാക്കേണ്ട നാലെണ്ണം (കുളിച്ചുവരുന്ന കുതിര, മദിച്ചുവരുന്ന ആന, കാമിച്ചുനടക്കുന്ന കാള, ദുഷ്ടനായ പണ്ഡിതൻ എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക