1. പരിവർത്തി

    1. വി.
    2. പരിവർത്തിക്കുന്ന, മാറുന്ന
  2. പുരോവർത്തി

    1. നാ.
    2. മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) പുരോവർത്തിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക