1. പരിവർത്തിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ചുറ്റിനടക്കുക
  3. തമ്മിൽ മാറുക
  4. തോറ്റോടുക
 2. പ്രവർത്തിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ചെയ്യുക
  3. നടത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക