1. പരിശ

  1. നാ.
  2. പരിച
 2. പരിഷ

  1. നാ.
  2. ജനസമൂഹം, കൂട്ടം, സഭ
  3. (ആക്ഷേപാർഥത്തിൽ) ആളുകൾ (കൂട്ടർ). (പ്ര.) പരിഷക്കാർ = ഒരേകക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവർ
 3. പരശഃ

  1. അവ്യ.
  2. മറ്റന്നാൾ
 4. പരശു

  1. നാ.
  2. കോടാലി
  3. വെൺമഴു
 5. പരുഷ

  1. വി.
  2. പരുപരുത്ത
  3. പലനിറമുള്ള
  4. കഠിനമായ, മയമില്ലാത്ത
 6. പൗരുഷ

  1. വി.
  2. പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച (പ്ര.) പൗരുഷശാലി = ആണത്തം ഉള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക