1. പരിശപ്ത

    1. വി.
    2. നിന്ദിക്കപ്പെട്ട
    3. ശപിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക