1. പരിശീലനം

    1. നാ.
    2. സ്പർശം
    3. പരിശീലിക്കൽ (തുടരെയുള്ള അഭ്യാസം)
    4. നിരന്തരമായ ഇടപാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക