1. പരിശുഷ്ക

    1. വി.
    2. നല്ലവണം ഉണങ്ങിയ, ഉണങ്ങിച്ചുളിഞ്ഞുപോയ
    3. (വറുത്തതുമൂലം) ജലാംശം ഇല്ലാതായ (ആഹാരസാധനമെന്നപോലെ)
    4. മെലിഞ്ഞ (ആഹാരമില്ലായ്മ, രോഗം എന്നിവകൊണ്ടു ശരീരമെന്നപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക