1. പരിശുഷ്കം

    1. നാ.
    2. നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയത്
    3. നെയ്യിൽവറുത്ത മാംസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക