1. പരിശോഷിത

    1. വി.
    2. നല്ലപോലെ ഉണക്കിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക