1. പരിശ്രമം

    1. നാ.
    2. ക്ഷീണം
    3. അധ്വാനം, തുടർച്ചയായ പരിശീലനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക