1. പരിഷദ്യൻ

  1. നാ.
  2. പരിഷത്തിലുള്ളവൻ
 2. പുരുഷാദ്യൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. അസുരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക