1. പരിഷപ്പണം

    1. നാ.
    2. കുറിപ്പണം, നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽകൊടുക്കേണ്ട വരിപ്പണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക