1. പരിഷ്കാരം

  1. നാ.
  2. വീട്ടുസാമാനം
  3. അലങ്കാരം, മോടി
  4. ശുദ്ധി, വെടിപ്പ്
  5. നാഗരീകത
 2. പുരുഷകാരം

  1. നാ.
  2. പൗരുഷം
  3. മനുഷ്യപ്രയത്നം
 3. പുരുഷാകാരം

  1. നാ.
  2. ആണിൻറെ ആകൃതി, മനുഷ്യൻറെ രൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക