1. പരിഷ്ടോമം

    1. നാ.
    2. പരിസേ്താമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക