1. പരിഷ്ഠലം

    1. നാ.
    2. ചുറ്റുപാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക