1. പരിഷ്യന്ദം

    1. നാ.
    2. പരിസ്യന്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക