1. പരിഷ്വംഗം

    1. നാ.
    2. ആലിംഗനം
    3. സ്പർശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക