1. പരിഷ്വജിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ആലിംഗനംചെയ്യുക, ചുറ്റിപ്പിടിക്കുക
    3. ചുറ്റുക, ചുറ്റിമറയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക