1. പരിസംഖ്യ

    1. നാ.
    2. ഒരു അലങ്കാരം
    3. എണ്ണിപ്പറയൽ, കണക്കുകൂട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക