1. പരിസമാപനം

    1. നാ.
    2. അവസാനിക്കൽ
    3. പൂർത്തിയാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക