1. പരിസ്തര(ണ)ം

  1. നാ.
  2. ചിതറൽ
  3. വിരിക്കൽ
 2. പ്രസ്തരണ, പ്രസ്തരണം

  1. നാ.
  2. വിരിപ്പ്
  3. മെത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക