1. പരിസ്ഥിതി

    1. നാ.
    2. മനുഷ്യജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ (വൃക്ഷലതാദികളും ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക