1. പരിസ്പന്ദം

    1. നാ.
    2. തുടിപ്പ്
    3. കൂലി
    4. വസ്ത്രാഭരണാദികളെക്കൊണ്ടുള്ള ചമയം
    5. പൂചൂടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക