1. പരിസ്യന്ദം

    1. നാ.
    2. നദി
    3. ഒലിപ്പ്, ഒഴുക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക