1. പരിസ്രുത1

  1. വി.
  2. ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന
  3. ഒഴുകുന്ന
 2. പരിസ്രുത2

  1. നാ.
  2. വാറ്റിയെടുത്തമദ്യം
 3. പരിസ്രുത്ത്

  1. നാ.
  2. ഒരിനം മദ്യം
  3. ഇറ്റിറ്റുവീഴ്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക