1. പരിഹസനം

    1. നാ.
    2. പരിഹാസം, പരിഹസിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക