1. പരിഹസിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നിന്ദിക്കുക
    3. കളിയാക്കി ചിരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക