1. പരിഹസിത

    1. വി.
    2. പരിഹസിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക