1. പരിഹസ്തം

    1. നാ.
    2. മോതിരം
    3. കൈവള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക