1. പരിഹാസകൻ

    1. നാ.
    2. വിദൂഷകൻ
    3. പരിഹസിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക