1. പരിഹീണ

    1. വി.
    2. ക്ഷയിച്ച, കുറവുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക