1. പരിഹൃത്യ

    1. അവ്യ.
    2. പരിഹരിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക