1. പരിഹർത്തവ്യ

    1. വി.
    2. പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട
  2. പ്രഹർത്തവ്യ

    1. വി.
    2. പ്രഹരിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക