1. പരീക്ഷണീയ

  1. വി.
  2. പരീക്ഷയ്ക്കുവിധേയമാക്കേണ്ട
 2. പ്രക്ഷണീയ

  1. വി.
  2. പ്രക്ഷണംചെയ്യത്തക്ക
  3. നോക്കത്തക്ക, കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന
  4. പര്യാലോചിക്കാവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക