1. പരീത

  1. വി.
  2. ചുറ്റപ്പെട്ട
  3. സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട
 2. പരിതഃ

  1. അവ്യ.
  2. ചുറ്റും, ചുറ്റുപാടും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക