1. പരീപ്സ

    1. നാ.
    2. കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക