1. പരീരം

    1. നാ.
    2. കായ്, ഫലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക