1. പരുക്ക്

    1. നാ.
    2. മുറിവ്, ചതവ്
    3. തഴമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക