1. പരുത്തി

    1. നാ.
    2. പഞ്ഞിയുണ്ടാകുന്ന ചെടി
    3. പഞ്ഞി (പാറുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക