1. പരുത്ത്

  1. നാ.
  2. കീഴാണ്ട്, കഴിഞ്ഞസംവത്സരം
 2. പരുത്ത

  1. വി.
  2. തടിച്ച 2. വലിയ
  3. മാർദവമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക