1. പരുന്തിൻചുവട്

    1. നാ.
    2. കളരിയഭ്യാസത്തിലെ ഒരടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക