1. പരുമ

    1. നാ.
    2. കവചം
    3. നിതംബം
    4. സ്ത്രീകളുടെ അരപ്പട്ട
    5. ജീനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക