1. പരുവം

  1. നാ.
  2. സന്ധി
  3. അവസരം
  4. വാവ്
  5. ഋതു
  6. പാകം
  7. പഴുപ്പ്
  8. യൗവനം
  9. വയസ്സ്
  10. സൂര്യസങ്ക്രമം
  11. മാസം. (പ്ര.) പരുവംനോക്കുക = 1. തക്കകാലം നോക്കുക
  12. പാകമായോഎന്നു നോക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക