1. പരേത

    1. വി.
    2. മരിച്ച, പരലോകത്തെ പ്രാപിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക