1. പരേദ്യുഃ

    1. അവ്യ.
    2. പിറ്റേന്നാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക