1. പരോക്ഷജ്ഞാനം

    1. നാ.
    2. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഗോചരമല്ലാത്ത ജ്ഞാനം, ആത്മജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക