1. പരോപകാരി

    1. നാ.
    2. പരോപകാരംചെയ്യുന്ന ശീലമുള്ളവൻ (സ്ത്രീ.) പരോപകാരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക