1. പര്യങ്കം

  1. നാ.
  2. കട്ടിൽ
  3. ഉറങ്ങുന്ന സ്തലം
  4. പല
  5. വീരാസനം
  6. പുറമേചുറ്റുന്ന തുണി
 2. പാരിയാനികം

  1. നാ.
  2. യാത്രയ്ക്കുള്ള ഉപാധി, വണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക